ස්ථානය:  C - Wing, 11වන මහල.
දුරකථන අංකය : +94 112 187 242 / +94 112 187 243

නම සහ තනතුර විමසීම් ජංගම
කාර්යාලීය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල දිඟුව

නවීන් දිසානායක මහතා
ගරු. අමාත්‍ය

+94 112 186 258
+94 112 187 111

+94 112 186 257
 
508

+94 777 289 299

ලක්ණ පරනවිතාන මහතා
උපදේශක

+94 112 186 053     410  
තුසිත කේ. පුලසිංහ මහතා
පෞද්ගලික ලේකම්

+94 112 186 093
+94 112 186 253   505 +94 714 434 438
ඩිරාජ් ඩි. අල්මේදා මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

+94 112 186 254


  512 +94 723 058 111
එම්. හිරාන් පීරිස් මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
        +94 773 668 935
පාලිත සුබසිංහ මහතා
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
+94 112 187 174     510 +94 714 278 375
බිලේෂ් සමන්ත මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්
+94 112 187 175 +94 112 187 175   501 +94 712 760 722
අමාත්‍ය අංශය       503  

ස්ථානය: C - Wing, 10 වන මහල.

නම සහ තනතුර විමසීම්  ජංගම
කාර්යාලීය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල දිඟුව
ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා
ගරු. නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
+94 112 187 077 +94 112 187 258   101 +94 777 412 885
නාලක එස්. කුමාර මහතා
පෞද්ගලික ලේකම්
+94 112 186 247 +94 112 187 067   102 +94 718 372 372
ප්‍රසන්න උදය කුමාර මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
        +94 772 444 178
සමන් දසනායක මහතා
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
+94 112 187 066     107 +94 773 273 328
නාමල් තිසේරා මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්
+94 112 186 014 +94 112 187 069   106 +94 718 392 392

ස්ථානය: D - Wing, 08 වන මහල.

නම සහ තනතුර විමසීම් ජංගම
කාර්යාලීය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල දිඟුව
ජේ.ඒ. රංජිත් මහතා
ලේකම්
+94 112 186 017 +94 112 186 016
secypi[at]
sltnet.lk
200 +94 718 188 530
ජේ.එල්.එම්. ජයසේකර මහත්මිය
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
+94 112 186 017 +94 112 186 016   250 +94 714 467 940

ස්ථානය: D - Wing, 11 වන මහල.

නම සහ තනතුර විමසීම්  නිවස  ජංගම
කාර්යාලීය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල දිඟුව
කේ.එන්. කුමාරි සෝමරත්න මහත්මිය
අතිරේක ලේකම්

+94 112 187 244

+94 112 187 245
  407   +94 714 491 188
කේ.එස්. විජය කීර්ති මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

+94 112 186 232

+94 112 186 097
  402   +94 777 486 964
ජේ.පී.ඒ. නිරෝෂණී මහත්මිය
සහකාර ලේකම් I
+94 112 186 235   astsmpi[at]
gmail.com
405   +94 777 236 019
ඒ.ඩබ්.එච්.අයි.සී. වීරකෝන් මහත්මිය
සහකාර ලේකම් II

+94 112 186 074
    404   +94 776 080 331
නිමල් විතානආරච්චි මහතා
සහකාර ලේකම් (වෘත්තීය සමිති)
+94 112 186 194     430   +94 714 474 681
සී.එස්. කත්‍රිආරච්චි මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී

+94 112 186 237
  aoplantation[at]
gmail.com
406 +94 112 516 838 +94 774 689 054
කේ.එන්. දිල්රුක්ෂි මහත්මිය
භාෂා පරිවර්තක
+94 112 186 192     426 +94 312 259 202 +94 777 622 865
පරිපාලන අංශය       409/ 412/ 413/ 414/
415/ 418/ 419
   

ස්ථානය: D - Wing, 11 වන මහල.

නම සහ තනතුර විමසීම් නිවස ජංගම
කාර්යාලීය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල දිඟුව

කේ.බී. ගුරුගේ මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

+94 112 186 251 +94 112 186 240

427   +94 777 653 051
කේ.ඒ.සී. ප්‍රියදර්ශනී මහත්මිය
ගණකාධිකාරී
+94 112 186 259     429 +94 112 971 235 +94 778 680 149
ඩබ්.ටී.එන්.පී. ජයසිංහ මහත්මිය
ගණකාධිකාරී
+94 112 187 176

  428   +94 774 458 696
ගිණුම් අංශය       413/ 416 / 417/ 420/ 421    

ස්ථානය: D - Wing, 10 වන මහල.

නම සහ තනතුර විමසීම් ජංගම
කාර්යාලීය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල දිඟුව
ඩබ්.ඒ.ඩී.ඩී.එම්. ප්‍රියන්ත මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
+94 112 186 205 +94 112 186 205  
313
+94 711 313 118
අභ්‍යන්තර විගණක අංශය       312/ 314  

ස්ථානය: D - Wing, 10 වන මහල.

නම සහ තනතුර විමසීම් නිවස  ජංගම
කාර්යාලීය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල දිඟුව

ඩබ්.එම්.ටී.ඩී. වික්‍රමසිංහ මිය
අතිරේක ලේකම් (තේ)

+94 112 186 207 +94 112 186 207

310 +94 112 414 501 +94 724 129 593
ආර්.ඒ.ඩී.එස්. රණතුංග මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
+94 112 186 206 +94 112 186 206   302 +94 112 580 660 +94 714 572 372
එම්.ඩී.වයි. ධර්මසේකර මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
+94 112 186 204 +94 112 186 204 dishnadharma
sekara[at]
yahoo.com
306

+94 711 061 720
ඩබ්.බී.පී. සිල්වා මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
+94 112 186 202 +94 112 186 202   304 +94 332 286 865 +94 777 039 800
සංවර්ධන අංශය       316/ 309    

ස්ථානය: D - Wing, 8 වන මහල.

නම සහ තනතුර විමසීම්  ජංගම
කාර්යාලීය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල දිඟුව
ජානක ධර්මකීර්ති මහතා
අතිරේක ලේකම්
(රබර් සහ පොල්
)
+94 112 187 167 +94 112 187 167  
203
+94 773 544 190
සුරේකා එන්. අත්තනායක මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
+94 112 186 223    
234
+94 714 398 012
තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය +94 112 187 170     235  
සංවර්ධන අංශය       204  

ස්ථානය: B - Wing, 8 වන මහල.

නම සහ තනතුර විමසීම් ජංගම
කාර්යාලීය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල දිඟුව
එන්.එස්. වනසිංහ මහතා
අධ්‍යක්ෂ

+94 112 187 074

+94 112 187 074
 
208

+94 710 992 163
ඩී.එස්. පරනමාන්න මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ

+94 112 187 073
   
209

+94 714 941 247
කේ.ඩබ්.කේ.අයි. සිල්වා මෙය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ

+94 112 186 238
   
223

+94 711 839 085
ඩබ්. තිලකරත්න බණ්ඩා මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ

+94 112 187 078
   
219

+94 718 716 792
සැලසුම් අංශය       211  

ස්ථානය: B - Wing, 8 වන මහල.

නම සහ තනතුර විමසීම් නිවස ජංගම
කාර්යාලීය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල දිඟුව
සම්පත් මන්ත්‍රීනායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ (PMMD)
+94 112 187 072 +94 112 187 072   205   +94 712 919 285
ජී.ඒ.සී.ඩී. බණ්ඩාර මහත්මිය
නීති නිලධාරී
+94 112 187 070     206 +94 112 846 194 +94 773 353 293
එච්.එම්.බී.පී. වීරසේකර
සහකාර
අධ්‍යක්ෂ
 
(PMMD)
      216   +94 714 442 203
ේ.එම.සී. ප්‍රියදර්ශනි
සහකාර
අධ්‍යක්ෂ
 
(PMMD)
      220   +94 714 442 113
වැවිලි කළමනාකරණ අධීක්ෂණ අංශය       216    

ස්ථානය: D - Wing, 10 වන මහල.

නම සහ තනතුර විමසීම් ජංගම
කාර්යාලීය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල දිඟුව
ජී.ඩී. චන්දනලාල් කරුණාරත්න මහතා
අධ්‍යක්ෂ
+94 112 186 203 +94 112 186 203   307 +94 777 892 993
ඩබ්.ඒ.එස්.සී.ජී. ජන්සා මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්)
+94 112 186 200     308 +94 776 358 945
කට්ටි කිරීම මණ්ඩලය +94 112 186 201     301  
FaLang translation system by Faboba