අයිතමය ඒකකය 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. නිෂ්පාදනය කි.ග්‍රෑ. මිලි 331.4 327.5 328.4 340 338.8 328.8
   අ. උස් බිම් කි.ග්‍රෑ. මිලි 79.1 78.2 73.7 75.8 78.9 75.4
   ආ. මැදි බිම් කි.ග්‍රෑ. මිලි 56.1 52.6 52.6 56.1 49.2 51.0
   ඇ. පහත් බිම් කි.ග්‍රෑ. මිලි 196.2 196.7 202.1 208.1 209.9 202.4
2. වගා බිම් ප්‍රමාණය *              
   අ. මුළු වගාබිම් ප්‍රමාණය '000 හෙක්. 212.7 206.1 203 204.1*** 203.1 202.4
   ආ. දළු කැඩීම කරන ලද බිම් ප්‍රමාණය '000 හෙක්. 181.4 197 194.5 193.6*** 194.6 193.9
3. ඵලදාව කි.ග්‍රෑ./හෙක්. 1478 1475.6 1688.4 1756.2*** 1736.5 1695.4
4. නැවත වගා කිරීම හෙක්. 1683 1851 1832 1748 1216 1221
5. අළුතින් වගා කිරීම හෙක්. 2.5 31 255 267 408 482
6. සාමාන්‍ය මිල              
   අ. කොළඹ වෙන්දේසිය රු./ කි.ග්‍රෑ. 370.61 359.89 391.64 444.4 461.86 402.14
   ආ. අපනයන (නැ.වි.ස.) රු./ කි.ග්‍රෑ. 494.68 511.08 563.94 623.91 649.44 593.11
7. නිෂ්පාදන පිරිවැය රු./ කි.ග්‍රෑ. 313.17 355.02 390.89 422.67 475.11 458.84
8. අපනයන** කි.ග්‍රෑ. මිලි 314.6 322.6 319.9 319.7 327.34 306.94
9. අපනයන ආදායම රු.මිලි 155608.2 164854 180430 199440 212588 182046
  ඇ.ඩො. මිලි. 1376.3 1491 1414 1544.7 1628.28 1339.18

 මූලාශ්‍රය:

ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය
කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්ත‍මේන්තුව
* මුළු වගා බිම් ප්‍රමාණය හා දළු කැඩීම සිදුකරන බිම් ප්‍රමාණය 2002 සංගණනයට අනුකූලය
** නැවත අපනයන අැතුළුව
*** තාවකාලික
අයිතමය ඒකකය 2010 2011 2012 2013
 1. නිෂ්පාදනය කි.ග්‍රෑ. මිලි 153 158.2 152.1 130
 2. වගා බිම් ප්‍රමාණය          
    අ. වගා කරන ලද බිම් ප්‍රමාණය 000 හෙක්. 125.6 128.1 130.8 133.7*
    ආ. කිරි කපන ලද බිම් ප්‍රමාණය 000 හෙක්. 96.7 101.7 104.2 104.3*
 3. ඵලදාව කි.ග්‍රෑ./හෙක්. 1582 1555 1459 1247
 4. පොහොර භාවිතය '000  මෙ.ටො. N/A - - -
 5. නැවත වගා කිරීම හෙක්. 5942 3050 3243 4,981*
 6. අළුතින් වගා කිරීම හෙක්. 2888 3016 3382 3013
 7. සාමාන්‍ය මිල          
    අ. අපනයනය (නැ.වි.ස.) රු./ කි.ග්‍රෑ. 338.23 535.41 420.77 389.81
    ආ.‍ කොළඹ වෙන්දේසිය (ආර්.එස්.එස්. 1) රු./ කි.ග්‍රෑ. 402.71 513.05 416.61 376.78
 8. නිෂ්පාදන පිරිවැය රු./ කි.ග්‍රෑ. 119.8 129.56 136 150
 9. අපනයන කි.ග්‍රෑ. මිලි 51.5 42.61 37.38 23.57
10. ගෘහස්ථ පාරිභෝජනය කි.ග්‍රෑ. මිලි  107.2 111.7 110.3 107.3
11. අපනයන ආදායම රු. මිලි. 83224 120644 125182 123890
  ඇ.ඩො. මිලි. 736 1091 981 960
     අ. අමු රබර් රු. මිලි. 19256 22811 15726 9194
     ආ. අවසාන නිෂ්පාදිතය රු. මිලි. 63968 95169 103921 109963
     ඇ. අර්ධ පිරිසැකසුම් රු. මිලි.   2664 5535 4733

මූලාශ්‍රය:

රබර් සංවර්ධන‍ දෙපාර්තමේන්තුව
* තාවකාලික
FaLang translation system by Faboba