ගරු. ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා
වැවිලි කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

FaLang translation system by Faboba