ගරු. නවීන් දිසානායක මහතා
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය

FaLang translation system by Faboba