අයිතමය ඒකකය 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. නිෂ්පාදනය කි.ග්‍රෑ. මිලි 331.4 327.5 328.4 340 338.0 328.8 292.57 307.72
   අ. උස් බිම් කි.ග්‍රෑ. මිලි 79.1 78.2 73.7 75.8 78.9 75.4 64.42 64.64
   ආ. මැදි බිම් කි.ග්‍රෑ. මිලි 56.1 52.6 52.6 56.1 49.2 51.0 44.51 45.65
   ඇ. පහත් බිම් කි.ග්‍රෑ. මිලි 196.2 196.7 202.1 208.1 209.9 202.4 183.64 197.42
2. වගා බිම් ප්‍රමාණය *                  
   අ. මුළු වගාබිම් ප්‍රමාණය '000 හෙක්. 212.7 206.1 203 202.4 203.1 202.8 202.0 202.5***
   ආ. දළු කැඩීම කරන ලද බිම් ප්‍රමාණය '000 හෙක්. 181.4 197.0 194.5 193.5 194.6 194.2 193.0 193.0***
3. ඵලදාව කි.ග්‍රෑ./හෙක්. 1478 1662.0 1688.4 1757.2 1736.5 1692.6 1516.2 1594.6***
4. නැවත වගා කිරීම හෙක්. 1683 1851.0 1832.0 1748 1293.0 1226.0 1060.0 (a)
5. අළුතින් වගා කිරීම හෙක්. 2.5 31.0 255.0 267 410.0 495.0 115.0 (a)
6. සාමාන්‍ය මිල                  
   අ. කොළඹ වෙන්දේසිය රු./ කි.ග්‍රෑ. 370.61 359.89 391.64 444.2 461.86 402.14 468.62 620.17
   ආ. අපනයන (නැ.වි.ස.) රු./ කි.ග්‍රෑ. 494.68 511.08 563.94 623.91 649.52 593.11 639.88 807.44
7. නිෂ්පාදන පිරිවැය රු./ කි.ග්‍රෑ. 313.17 355.02 390.89 422.67 475.11 458.84 466.98 (a)
8. අපනයන** කි.ග්‍රෑ. මිලි 324.4 322.6 319.90 319.70 327.34 306.94 288.78 288.98
9. අපනයන ආදායම රු.මිලි 162789 164854 180430 199440 212588 182046 184778 233338***
  ඇ.ඩො. මිලි. 1439.8 1491.0 1414.0 1544.73 1628.28 1339.18 1269.07 1530.51***

 මූලාශ්‍රය:

ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය
කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්ත‍මේන්තුව
* මුළු වගා බිම් ප්‍රමාණය හා දළු කැඩීම සිදුකරන බිම් ප්‍රමාණය 2002 සංගණනයට අනුකූලය
** නැවත අපනයන අැතුළුව
*** යාවකාලිකයි
(a) අදාල ගණනය කිරීම් අවසන් වූ වහාම මෙම තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි
අයිතමය ඒකකය 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 1. නිෂ්පාදනය කි.ග්‍රෑ. මිලි 153 158.2 152.1 130.4 98.6 88.6 79.1 83.1
 2. වගා බිම් ප්‍රමාණය                  
    අ. වගා කරන ලද බිම් ප්‍රමාණය 000 හෙක්. 125.6 128.1 130.8 132.9 133.1 132.8 132.7 136.6*
    ආ. කිරි කපන ලද බිම් ප්‍රමාණය 000 හෙක්. 96.7 101.7 104.4 104.7 107.8 107.6 98.9 102.7*
 3. ඵලදාව කි.ග්‍රෑ./හෙක්. 1582 1555 1459 1245 914 823 800 809
 4. පොහොර භාවිතය '000  මෙ.ටො. 10.8 10.2 15.5 20.5 12.6 11.3 9.6 11.03
 5. නැවත වගා කිරීම හෙක්. 5942 3050 3243 4484 2897 1917 1467 (a)
 6. අළුතින් වගා කිරීම හෙක්. 2888 3016 3382 3629 1561 825 615 (a)
 7. සාමාන්‍ය මිල                  
    අ. අපනයනය (නැ.වි.ස.) රු./ කි.ග්‍රෑ. 338.23 535.41 420.77 389.81 362.83 342.03 294.33 (a)
    ආ.‍ කොළඹ වෙන්දේසිය (ආර්.එස්.එස්. 1) රු./ කි.ග්‍රෑ. 402.71 513.05 416.61 376.78 285.76 245.93 238.97 337.27
 8. නිෂ්පාදන පිරිවැය රු./ කි.ග්‍රෑ. 119.8 129.56 136 150 160.00 170.00 180.00 (a)
 9. අපනයන කි.ග්‍රෑ. මිලි 51.5 42.61 37.38 23.58 16.31 10.37 16.17 17.2
10. ගෘහස්ථ පාරිභෝජනය කි.ග්‍රෑ. මිලි  107.2 128.2 125.7 118.4 116.0 127.4 142.0 (a)
11. අපනයන ආදායම රු. මිලි. 83224 120644 125182 123976 122074 106810 116549 133345
  ඇ.ඩො. මිලි. 736 1091 981 960 935 785 800 875
     අ. අමු රබර් රු. මිලි. 19256 22811 15726 9195 5916 3548 4758 5920
     ආ. අවසාන නිෂ්පාදිතය රු. මිලි. 63968 95169 103921 110048 112246 101426 111025 126783
     ඇ. අර්ධ පිරිසැකසුම් රු. මිලි.   2664 5535 4733 3912 1836 766 642

මූලාශ්‍රය:

රබර් සංවර්ධන‍ දෙපාර්තමේන්තුව
* යාවකාලිකයි
(a) අදාල ගණනය කිරීම් අවසන් වූ වහාම මෙම තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි
FaLang translation system by Faboba