වැවිලි  කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා 2020.02.14 දින නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ‌ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති කුඩා ‌තේවතු හිමියන් හට භාණ්ඩ ‌බෙදා දිමේ අවස්තාවකට සහභාගී විය. ‌මෙහිදී කුඩා ‌තේ වතු හිමියන් මුහුණ ‌දෙන ගැටලු පිළිබදවද සාකච්ඡා කල අතර ඒ සදහා විසදුම්ද ලබා දෙන ලදී.

FaLang translation system by Faboba