වැවිලි  කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020.02.10 වන දින කුරුඳු පිරි සැකසුම් ශිල්පීන් හට අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්ථමේන්තුව මගින් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතික පිරිනැමීම.

FaLang translation system by Faboba