වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

ලිපිනය:
11වන මහල, සෙත්සිරිපාය 2වන අදියර,
බත්තරමුල්ල.
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
+94 112 186 160
ෆැක්ස්:
+94 112 186 076
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.
FaLang translation system by Faboba