අපගේ දැක්ම

වැවිලි කර්මාන්තයේ සංවර්ධනය මගින් ජාතික සෞභාග්‍යය උදා කිරීම.

අපගේ මෙහෙවර

ආර්ථික, සමාජීය සහ පාරිසරික වශයෙන් තහවුරු වූ වැවිලි අංශයක් මගින් වැවිලි කර්මාන්තයේ ඵලදායීතාවය, ලාභදායීතාවය සහ තිරසාරත්වය ඉහළ නැංවීම.

අමාත්‍යාංශයේ මූලික අපේක්ෂා

2015 සැප්තැම්බර් මස 21 දිනැති අංක 1933/13 ගැසට් පත්‍රයට අනුව අමාත්‍යාංශයට පැවරුණ කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්

 • වැවිලි බෝගවල ඵලදාව ඉහළ නැංවීම සඳහා අවශ්‍ය සානුබල සහ අනෙකුත් පහසුකම් සැලසීම.
 • වැවිලි කෙෂ්ත්‍රයේ ඵලදායිතාව සදහා අන්තර්ජාතික තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීම.
 • වැවිලි බෝග මත පදනම් වූ එකතුකළ වටිනාකම වැඩිකිරීම සම්බන්ධ සම්බන්ධ කර්මාන්ත නඟා සිටුවීම සදහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.
 • තේ හා රබර් සම්බන්ධ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම.
 • තේ අපනයනය සඳහා අවසර පත් නිකුත් කිරීම.
 • තේ,රබර් හා පොල් වතු කැබලි කිරීම සම්බන්ධව බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සහ පාලනය.
 • බහුබෝග වගාවන් සහ සංගත ගොවිපල ක්‍රම තුළින් වැවිලි ඉඩම් ප්‍රශස්ථ මට්ටමින් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම  සහ එමගින් නිෂ්පාදනය හා සේවා නියුක්තිය වැඩි කරලීම.
 • තේ, රබර් සහ පොල් කර්මාන්ත සංවර්ධනය සහ පර්යේෂණයන්ට අදාළ කටයුතු.
 • අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතන සඳහා ව්‍යවසායන් හා ව්‍යූහාත්මක වෙනස්කම් හඳුන්වාදීම.

අමාත්‍යාංශයේ උපාය මාර්ගික සංවර්ධන අරමුණු

 • විදේශ විනිමය ඉපැයීම ඉහළ නැංවීම.
 • නිෂ්පාදන පිරිවැය අවම මට්ටමක පවත්වා ගැනීම.
 • කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ සහ වැවිලි සමාගම්වල ලාභදායකත්වය ඉහළ නැංවීම.
 • වැවිලි ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම.
 • දේශිය පාරිභෝගිකයන්ට තත්වයෙන් උසස් ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ලබාදීම.
 • පරිසර සංරක්ෂණය තුළින් තිරසාර සංවර්ධනය.

අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය සාධන දර්ශක

අමාත්‍යාංශයේ මධ්‍ය කාලීන සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීමේ අරමුණින් කාර්ය සාධන දර්ශක 6ක් හඳුනාගෙන ඇත.

 • තේ සහ රබර්වලින් උපයන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය.
 • ඵලදායිතාව (බිම් ඒකකයකින් ලබන අස්වැන්නේ වැඩිවීම).
 • තේ සහ රබර් ඉඩම්වල නැවත වගා කිරීමේ සීඝ්‍රතාව.
 • නව වගාකිරීම යටතේ ඇති බිම් ප්‍රමාණය.
 • අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය හා වටිනාකම.
 • විකුණුම් මිලට සාපේක්ෂව අඩු නිෂ්පාදන පිරිවැය.
FaLang translation system by Faboba